Ingen leirskole på Makø

I flere år har Halden kommune utredet og diskutert leirskoletilbudet for elevene i grunnskolen. Hovedspørsmålet har vært om kommunen skal videreføre dagens ordning med eksisterende leirskoletilbud eller opprette egen leirskole på Makø.
Foto toppbilde: Vibeke Julsrud

Prosessen med å utrede mulighetene rundt Makø har vært lang og omfattet mange forskjellige innfallsvinkler og muligheter.
I budsjettet for 2014 ble det vedtatt at leirskoletilbudet med opphold i fem dager på fjellet skulle avvikles, og det skulle planlegges leirskole i regi av kommunen.
I august 2014 kom saksutredningen som viste at Makø kunne egne seg godt til å være kommunens leirskole, men også at dette innebar større kostnader enn først antatt. Kommunen så også at det allerede fantes etablerte leirskoler i nærheten med tilbud om en lavere pris enn hva det var mulig å oppnå på Makø.
I november 2014 ønsket Rådmannen å signalisere at kommunen ville ta i bruk Makø som leirskole fra våren 2016. Det var også i budsjettet lagt inn en bevilgning på 5 millioner til istandsetting av eiendommen. Politikerne var enige i vurderingen og vedtok at elevene i 6.trinn skulle få leirskole på Makø med tre overnattinger.
Administrasjonen i kommunen jobbet videre med realisering av leirskolen, og det ble gjennomført grunnarbeider på Makø knyttet til vann og avløp. En arkitekt ble engasjert for å vurdere bygningsmessige forhold og det ble laget en plan for det pedagogiske innholdet.
Planen var at kommunen skulle bruke Makø som leirskole i 12 uker hvert år, hvert opphold med 3 overnattinger. I saksutredningen står det ”Alternativ bruk av stedet når det ikke drives leirskole er ikke tatt med i vurderingen.”
Kommunen hentet inn priser fra andre leirskoler for å sammenligne med tilbudet som var vedtatt gjennomført på Makø, og det viste at Makø ville bli langt dyrere enn alternativene.
Pris på Makø ville være 4419,- pr. elev, mens ved Solbukta leirskole kostet det 2752,- og ved Aarholdt tunet leirskole kostet det 2897,-.

VibekeJ2
Foto: Vibeke Julsrud

I november 2015 vedtok politikerne å stoppe planleggingen av leirskole på Makø for å i stedet utrede investeringsmulighetene for en helårsleirskole. Det skulles  også søkes etter mulige samarbeidspartnere og andre brukere med henblikk på å øke inntektspotensialet.
Eiendommen på Makø har i all hovedsak blitt brukt i sommerhalvåret, og standarden på bygningene er deretter.
I saksutredningen anslås det en sum på omtrent 3,5 millioner for å kunne gjøre om Hovedhuset til et overnattingssted som egner seg på vinteren også.
Maiblomsten, et annet overnattingsbygg på eiendommen, må rives og erstattes av et nytt bygg hvis det skal kunne brukes hele året. Kostnaden for dette anslås også til omtrent 3 millioner.

17.februar 2016 har politikerne i Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst møte, og på dagsorden står ”Leirskoletilbud i Halden kommune”.
Politikerne vedtar enstemmig at ”Arbeidet med å etablere leirskole i kommunal regi på Makø skrinlegges”. Samtidig ønsker de en vurdering av hvordan eiendommen på Makø kan ivaretas og utvikles for fremtidig bruk av Halden kommune. Vurderingen skal legges frem innen 1. september 2016.

I drøye 10 år har Lene Nilsen og Tore Amarius bodd på Makø. De har en leiekontrakt med Halden kommune som nå er i ferd med å løpe ut, og kommunen opplyser at det skal forhandles om en ny. Kontrakten har omfattet ”Eiendommen Makø med tilhørende bygningsmasse inklusive feriehjemmet”. Leiesummen har vært 100 000,- pr år, og leien erlegges i form av leietakers arbeidsinnsats ved vedlikehold, drift og tilsyn med eiendommen.

Fakta om Makø: 
Apoteker O.F Bruun overdro 23.desembr 1920 eiendommen Makø til Halden kommune. Bruun solgte eiendommen for 32 000,-. 
I 1922 ble Makø for første gang brukt som feriekoloni, og det foregikk uavbrutt i 65 år frem til 1987.
Omtrent 12 000 barn har vært på feriekoloni på Makø. 
Eiendommen omfatter omtrent 470 mål i nordre del av Søndre Sandøy på Hvaler. I tillegg kommer 10 holmer langs strandsonen. 
I Hvaler kommunes arealplan er eiendommen delt opp i to. Den delen som ligger ned mot Makø brygge er markert som areal for offentlig formål. Resten av eiendommen er markert som eiendom for landbruk, friluft og natur. 
I 1999 var det 4 skoler i Halden som brukte Makø til overnatting og alternative undervisningsopplegg. I rapporten står det ”Hadde vi gått offensivt ut ville flere meldt sin interesse”. 

Kilde: Rapport vedr Makø fra 1999.

Kommentarer

kommentarer