Mer mat fra Østfold

Vi i Østfold Bondelag er klare til å jobbe for trygg, norsk, kortreist mat dyrket i et rikt kulturlandskap som nettopp Østfold har så mye av, sa leder Martha Mjølnerød i sin tale til årsmøtet.

Østfold Bondelag holdt torsdag årsmøte i Marker.

Martha Mjølnerød startet med å gi ros til tillitsvalgte som jobber mot kommune- og bystyrer for å fortelle om hvor viktig det er med god, norsk, trygg, kortreist mat. Og innsatsen dere gjør i kampen for jordvernet i Østfold.

Landbruket i Østfold bidrar til bosetting og næringsvirksomhet i alle kommuner i fylket, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager.

Bioøkonomi skal erstatte bortfallet av det svarte gullet, oljen som i årtier har bidratt til nasjonal sysselsetting og økonomi. Landbruket må ha en sentral plass i Bioøkonomi – programmet. Landbruket forvalter både kunnskap og arealer som må sees på som en naturlig del av det grønne skiftet.

Innen vår næring er det vedtatt at vi skal være fossilfrie innen 2030. Vi bønder er i gang med ulike tiltak, som drenering, overgang til oppvarming med bioenergianlegg på gårdene. Biobrensel og biogass som drivstoff er også en del av dette programmet.

I 2015 fikk Hans Tøger Holmsen fra Rakkestad Norges Bondelags klimapris. Han bruker ressursene på gården og kunnskapen han besitter til å utvikle gården på en klimavennlig måte.

Hva skal til for at vi skal ha en framtid i Østfold med framtidsbønder?

Et sterkt jordvern er avgjørende viktig. Matjorda er våre næringsarealer, og uten den er det vanskelig å produsere den landbaserte maten, som vårt kosthold i hovedsak baserer seg på.
40.000 daa fulldyrka god matjord i vårt fylke er gått ut av produksjon fra år 2000 til 2015. Dette er et stort areal som ikke lenger brukes til matproduksjon. Jordvern, det å ikke la arealer gå ut av bruk er noe av den største utfordringen vi har i landbruket i vårt område.

Innspill til jordbruksforhandlingene
Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk matproduksjons viktige produkter; korn, melk, kjøtt, egg, grønt og bær. Av landets kornavlinger kommer ca. 19 % fra vårt område. Økonomien i kornproduksjonen er avgjørende for at Østfold-bonden fortsatt skal legg stor innsats i denne.

De siste årene har arealer brukt til korn i vårt fylke gått tilbake, mens arealet brukt til gras øker.
Investeringer til sau og ammeku-produksjon har økt de siste årene. Fortsatt etterspørres det mer rødt kjøtt enn det som produseres i Norge.
Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er avgjørende for å oppnå økt matproduksjon.

Det finnes også andre måter å styrke kornøkonomien på, og styret peker særlig på dreneringstilskudd og et ”Klima- og miljøfond”.

Ekstra investeringstilskudd for melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift i distriktstilskuddssoner. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene.

Østfold er fortsatt et mulighetenes område innen matproduksjon. La oss fortsatt tilby god, trygg, kortreist mat fra våre arealer.
For å få til det trenger vi oppegående politikere som ser verdien av det landbruket bidrar med, politikere som er villig til å jobbe for de rammebetingelsene som er nødvendige for at ungdommen skal ønske seg inn i næringa vår.

Tekst og bilder er levert av Østfold Bondelag.

Kommentarer

kommentarer